၂၀၁၇ ခုုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္သစ္ဆုုေတာင္းပြဲ

သာသနရံသီမိသားစုုမ်ား၏ ႏွစ္သစ္ဆုုေတာင္းပြဲကိုု ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။