သာသနရံသီမိသားစုု စုုေပါင္းထမနဲပြဲ

သာသနရံသီမိသားစုုမ်ား၏ စုုေပါင္းထမနဲပြဲကိုု ၂၀၁၇ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ အလွမ္းေဝးေနေပမဲ့ ဆရာ ဒါယိကာပူးေပါင္းညီညြတ္မွဳေၾကာင့္ အရသာလည္း ထူးကဲေကာင္းမြန္တဲ့ ထမနဲမ်ားကိုုျပဳလုုပ္ႏုုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။