၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ထမနဲပြဲေတာ္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုမ်ား

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္စုေပါင္းထမနဲထိုးပြဲေတာ္ကို ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ေကာလင္ေဒးရပ္ကြက္ရွိ သာသနရံသီဝိဟာရေက်ာင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။